Tematy ćwiczeń

1/ Specyfika organizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Procedury wykonywane w Oddziale  Intensywnej   Terapii.

2/ Monitorowanie pacjenta w OIT.  Opieka nad dostępem naczyniowym, żylnym i tętniczym.

3/ Przygotowanie chorego do znieczulenia (wywiad, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne, premedykacja).

4/ Znieczulenie przewodowe. Opieka nad pacjentem w czasie znieczulenia przewodowego.

5/ Znieczulenie ogólne, etapy znieczulenia ogólnego, powikłania. Opieka nad pacjentem
   w trakcie znieczulenia.

6/ Standardy postępowania i organizacja opieki pooperacyjnej na oddziale wybudzeń.

7/ Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznego defibrylatora   zewnętrznego.

8/ Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Metody udrażniania dróg oddechowych.

9/ Procedura orzekania o śmierci pnia mózgu. Opieka nad dawcą narządów.

10/ Opieka nad pacjentem z niewydolnością oddechową.

11/ Zaburzenia świadomości. Ocena głębokości zaburzeń świadomości.

12/ Niewydolność nerek. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym metodą nerkozastępczą.

13/ Leczenie żywieniowe w Intensywnej Terapii, ocena stanu odżywiania.

14/ Zakażenia wewnątrzszpitalne. Zapobieganie zakażeniom w OIT.

15/ Zaliczenie.

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Anders J. (red): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo – oddechowa, podręcznik dla studentów.
Wyd. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011.

2. Krajewska –Kułak E., Rolka J., Jankowiak B.:  Standardy i procedury pielęgniarskie w stanach zagrożenia życia.
PZWL , Warszawa 2009.

3. Mayzner-Zawadzka E. (red): Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu.
Wyd. PZWL, Warszawa 2009.

4. Wołowicka L., Dyk D. (red): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo.
Wyd. PZWL, Warszawa 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.  Hanson W. C.:  Procedury intensywnej terapii. Wydawnictwo Med -Media, Warszawa 2009.

2.  Kładna A. (red): Pielęgniarstwo - Desmurgia - Stany zagrożenia życia. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2007.

3.  Kruszyński Z.: Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. UMP,  Warszawa 2010.

4.  Marino P. L.: Intensywna terapia. Wydawnictwo Urban & Partner,  Wrocław 2007.

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Zaliczenie na ocenę - pozytywna ocena z samokształcenia (aktywność i opracowanie odpowiedzi na pytania zadane
w ramach samokształcenia) 
Test pisemny
- 30 pytań dotyczących całości omówionego materiału.  Czas trwania zaliczenia: 45 minut.