Cele przedmiotu:

Kształtowanie umiejętności selekcjonowania i wartościowania informacji naukowej. Rozwijanie umiejętności samodzielnego studiowania. Pogłębianie umiejętności interpretowania zjawisk i sytuacji w kontekstach procesu dociekania naukowego. Zapoznanie się z metodyką zbierania materiałów i przygotowania pracy dyplomowej. Przygotowanie się do aktywnego i efektywnego kontynuowania zdobywania wiedzy i umiejętności po zakończeniu studiów 1-ego stopnia.

Charakteryzowanie różnych rodzajów informacji naukowej, rozpoznawanie rodzajów projektów badawczych, analizowanie tekstów naukowych pod względem zawartości i przydatności treści do własnej pracy naukowej, definiowanie problemów badawczych w trakcie procesów poznania naukowego, ogólne analizowanie pracy naukowej, opisywanie hipotez, metodologii, wyników i wniosków, ocenianie pracy naukowej pod względem siły dowodów naukowych, opisywanie metodyki przygotowania opisu przypadku i metodyki pracy przeglądowej, przygotowanie pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

Rodzaje i źródła informacji naukowej.

Konstrukcja prac naukowych.

Rodzaje problemów i projektów badawczych.

Najczęstsze cele badań naukowych

Zapis obserwacji i analiza - opis przypadku.

Konstruowanie pracy dyplomowej.

Szczegółowe problemy związane z tematyką prac dyplomowych.